Pedagog, psycholog, logopeda

Indywidualna (lub w małych grupach) praca terapeutów z uczniami o stwierdzonych zaburzeniach typu dysleksji, dysgrafii itp., trudnościach wychowawczych, kłopotach w nauce, wadach wymowy. Możliwość przebadania dziecka pod kątem diagnozy przyczyn istniejących problemów.

LOGOPEDIA

Diagnoza logopedyczna ma na celu ocenę rozwoju mowy, określenie ewentualnych nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.  Opisuje defekty językowe POSZUKUJĄC związków przyczynowo – skutkowych, zawiera wskazania TERAPEUTYCZNE oraz prognozowanie.

Współczesna diagnoza logopedyczna opiera się na:

– szczegółowym wywiadzie o pacjencie lub z pacjentem

– obserwacji

– wstępnego badania mowy i badań uzupełniających

– uwzględnia poziom rozumienia i nadawania mowy, a jeśli to możliwe – umiejętności w zakresie czytania i pisania

– jeżeli to konieczne – weryfikowana jest badaniami specjalistycznymi

Oferujemy Państwu diagnozę oraz terapię logopedyczną w zakresie:

– zaburzeń i zakłóceń rozwoju mowy i języka

– opóźnień rozwoju mowy

– zaburzeń artykulacji

– niepłynności mowy

– specyficznych zaburzeń językowych

  • Współpracujemy z Poradnią Psychologiczną  Polskiego Towarzystwa Dysleksji